ความรู้เรื่องวัคซีน
ความรู้เรื่องวัคซีนเพื่อประชาชน

3. ภายใน 20 ปี ประเทศไทย ต้องเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำระดับโลก

คอลัมน์หมอบ้านสวน เดือนเมษายน ปี 2560

ในโอกาสเดือนแห่งการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ฤกษ์งามยามดี 3 เมษายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาธร เป็นประธานทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตึก 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี การมีที่ทำการใหม่ทำให้สามารถรองรับอัตรากำลังเพื่อทำภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ให้ไทยสามารถพึ่งตนเองและมีความมั่นคงด้านวัคซีนในระยะยาว ประชาชนมีวัคซีนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน มีการระบาดของโรค

ประธานในพิธีกล่าวอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วยและมีความเป็นไปได้กับเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของสถาบัน วัคซีนฯ ที่ระบุไว้ว่า ภายใน 20 ปี ประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำระดับโลกให้ได้ ท่านเชื่อมั่นว่าประเทศสยามเรามีศักยภาพเพียงพอ แต่สิ่งที่ท่านเป็นห่วงอย่างมาก คือ การร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน คนในระดับนโยบาย ผู้ดำเนินการ และประชาชน ผู้วิจัย คนผลิต ผู้ใช้ มหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

หมอบ้านสวน